Friday, July 30, 2021

Manewry Zapad 2021 – czy to tylko demonstracja rosyjskiej potęgi, czy coś więcej?


 Ćwiczenia Zapad 2021 oficjalnie rozpoczną się dopiero za ponad miesiąc (10-16 września), ale z informacji napływających w ostatnich dniach wynika, że ich skala będzie większa – zarówno w porównaniu z poprzednimi, podobnymi manewrami przeprowadzonymi 4 lata temu, jak i przewidywaniami ekspertów.

Jednym z głównych miejsc koncentracji będzie znajdujący się niedaleko Baranowicz poligon Leśniowski. Od dwóch miesięcy jest intensywnie rozbudowywany i już zaczęły przyjeżdżać transporty z rosyjskim sprzętem, dotychczas inżynieryjnym.

Konrad Muzyka, autor raportu o potencjale militarnym Rosyjskiego Zachodniego Okręgu Wojskowego, napisał, że jego zdaniem obecna edycja manewrów Zapad będzie bez wątpienia większa niż poprzednia. Wskazuje na to zarówno analiza skali przygotowań, jak i transporty z rosyjskimi jednostkami wojskowymi już przybywającymi na Białoruś. Warto również zauważyć, że są to najlepsze i najlepiej wyposażone jednostki w rosyjskich siłach zbrojnych.

Na razie to tylko pierwsze kroki, ale to, co zaobserwowano, sprawia, że ​​eksperci zastanawiają się nad tym co zaobserwowano. Tym bardziej, że w 2017 roku, kiedy odbywały się poprzednie ćwiczenia Zapad, na kilka dni przed rozpoczęciem manewrów na Białoruś przybyły jednostki elitarnej 6. Brygady Pancernej, a teraz przybywają znacznie wcześniej. Znając wagę przywiązywaną przez rosyjskich oficerów sztabowych do okresu, który określają jako „początkową fazę wojny”, oczekuje się, że manewry Zapad 2021 faktycznie rozpoczną się w sierpniu lub nawet już trwają. My po prostu tego nie zauważyliśmy.

Zapad 2021 maneuvers - is it just a demonstration of Russian power or more?


 The Zapad 2021 exercises officially start only in more than a month (September 10-16), but the information received in recent days shows that their scale will be more prominent - both compared to the previous, similar maneuvers carried out 4 years ago, and experts' predictions.

One of the main concentration sites will be the Camp - Leśniowski training ground located near Baranowicze. It has been intensively expanded for two months and transports with Russian equipment, so far engineering, have already started to arrive.

Konrad Muzyka, the author of the report on the military potential of the Russian Western Military District, wrote that in his opinion, the current edition of the Zapad maneuvers will undoubtedly be larger than the previous one. He concluded both by analyzing the scale of the preparations and the transports with Russian military units already arriving in Belarus. It is also worth noting that these are the best and best-equipped units in the Russian armed forces. 

For now, it's just the first movements, but what has been observed makes experts wonder. The more so because in 2017, when the previous Zapad exercises took place, units of the elite 6th Armored Brigade arrived in Belarus a few days before the maneuvers began, and now they come much earlier. Knowing the importance attached by the Russian staff officers to the period they describe as the "initial phase of the war," it is expected that Zapad 2021 maneuvers will actually start in August or even are going on. We just didn't notice.

Thursday, July 29, 2021

NYTimes atakuje polską Solidarność. Czy ma to coś wspólnego z głosowaniem UNESCO?

Nowy tytuł, ta sama treść 

 Jeśli kiedykolwiek miałeś wątpliwości, że postępowcy, socjaliści, czy po prostu LEWICA uwielbiają wpływać na głosowania, to możesz już przestać.

Wczoraj powinno odbyć się głosowanie nad wpisaniem Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stocznia Gdańska jest miejscem narodzin Związku Zawodowego Solidarności Polski, który zmiótł komunizm w Europie Wschodniej. (Ten fragment miałem usunąć z polskiej wersji tego tekstu ale nigdy nie wiadomo.)

Co więc robi New York Times? Publikuje obszerny artykuł zatytułowany „Solidarność kiedyś w polskiej opozycji, teraz w sojuszu z nacjonalistami” (zmienili już tytuł) o najlepszym ruchu społecznym w historii świata, który jest teraz sprzymierzony z nacjonalistami. A wszyscy wiemy, co dzieje się z kimś oskarżonym o bycie nacjonalistą w dzisiejszej Ameryce. Natychmiast zostajesz „canceled”, niezależnie od tego, czy masz coś wspólnego z nacjonalistami czy nie. Myślę, że o to właśnie chodziło w tym tytule, nie wspominając o bzdurach w artykule. Taki zarzut powinien zniweczyć wszelkie nadzieje Polski na umieszczenie Gdańska na tej liście.

Ale rzućmy okiem na artykuł, który nadal tam jest. Zmienił się tylko tytuł. Autor starał się jak mógł, aby Solidarność wyglądała na małą i małostkową:

Solidarność, niezależny polski związek zawodowy, który cztery dekady temu zapoczątkował lawinę sprzeciwu, która zmiotła komunizm, ma dziś skromniejsze ambicje. Na początek chce odzyskać swoje deski ze sklejki.

Mężczyzna lub kobieta po trzydziestce powiedzieliby: WTF Chcą odzyskać deski? Czy nie mogą po prostu pójść do Lowe's lub Home Depot, czy jakiegoś takiego sklepu, żeby kupić nowe? 

Tablice nabazgrane żądaniami wolności zawieszone na ścianie w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1980 r. są eksponowane od 2014 r. w muzeum, które powstało pośrodku ruin zakładu, który (odłożyłzwolnił (moja poprawka) większość swoich pracowników lata temu.

Muzeum, oaza olśniewającej nowoczesności zbudowana za fundusze Unii Europejskiej, jest poświęcone ideałom, które kierowały Solidarnością w 1980 roku, kiedy była to zróżnicowany, zachodni ruch opozycyjny z 10 milionami członków.

 (Powyższe, dosłowne, tłumaczenie na jezyk polski znalazłem na Humanmag.pl. To chyba najlepszy dowód na to, ze to jest skoordynowana akcja.)

Kto chciałby odzyskać kilka desek ze sklejki z tak wspaniałej „oazy lśniącej nowoczesności” zbudowanej za unijną gotówkę?

Autor nie wspomniał tutaj, że Solidarność pożyczyła te „deski” muzeum i po prostu chce je odzyskać, odkąd „oaza nowoczesności” ostro skręciła W LEWO.

Ostatni raz słyszałem o problemie z tablicą prawie dwa lata temu. Czy chcą mi powiedzieć, że dwa lata to za mało, aby zwrócić „nieistotne” tablice? O ile oczywiście nie można ich użyć w atakach motywowanych politycznie.

Wbrew mojemu osądowi zamieszczam link (NYT-en) (Humanmag-pl) do wspomnianego wyżej artykułu.

(Jeszcze nie koniec.) Oczywiście, jeśli sympatie nacjonalistyczne nie są na tyle dobre, by ANULOWAĆ - CANCEL Solidarność, jest też wzmianka o trudnej sytuacji LGBT w Polsce. To powinno załatwić sprawę.

Znowu, o czym NYT nie wspomina, że ci „zacofani” członkowie Solidarności, czyli Polacy, nie boją się wezwać niektórych krajów, w których zrzucanie gejów z dachu wysokiego budynku jest normą prawną. Coś, czego NYT nie robi, z tego co ja wiem.

NYTimes attacks Poland's Solidarity. Does it have anything to do with UNESCO vote?

Screenshot from Google News

 If you ever had any doubts that the progressives, socialists, or simply the LEFT love influencing votes, that should take them away. 

Yesterday, there should be a vote on including the Gdańsk Shipyard in the UNESCO World Heritage List. The Gdańsk Shipyard is the birthplace of Poland's Solidarity Workers Union that swept away the communism in Eastern Europe. 

So, what does the New York Times do? They run a huge article titled 'Solidarity, Once in Poland's Opposition, Now Aligned With Nationalists' (they already changed the title) on the best social movement in World's history on being now aligned with nationalists. And we all know what happens to someone accused of being a nationalist in today's America. You are immediately "canceled" whether or not you have anything to do with nationalists. I think that was the point of this title, never mind the garbage in the article. Such an allegation should kill any hope Poland had on including Gdansk on that list.

But, let's take a look at the article still there. Only the title has changed. The author went out of his way to make Solidarity look small and petty:

Solidarity, the independent Polish trade union that four decades ago started an avalanche of dissent that swept away Communism, has more modest ambitions these days. For a start, it wants its plywood boards back.

The thirty-something man or woman would say: WTF? They want plywood boards back? Can't they just go to Lowe's or Home Depot, or something like that to get more?

The boards, scrawled with demands for freedom and hoisted on a wall at the Lenin Shipyard in Gdansk in 1980, have been on display since 2014 at a museum built amid the ruins of a facility that laid off most of its workers years ago.

The museum, an oasis of shimmering modernity constructed with European Union funds, is dedicated to the ideals that drove Solidarity in 1980 when it was a diverse, Western-looking opposition movement with 10 million members. 

 Who would want to take some plywood boards back from such a wonderful "oasis of shimmering modernity" built with EU cash nevertheless?

What an author failed to mention here is that Solidarity has lent those "boards" to the museum and they simply want them back ever since the "oasis of modernity" has made a sharp turn LEFT. 

The last time I heard of the issue with the board was almost two years ago. Do they want to tell me that two years is not a long enough time to return 'insignificant' boards? Unless of course they could be used in politically motivated attacks.

Against my better judgement, I am providing a link to the article mentioned above.

(Not done yet.) Of course, if the nationalist sympathies are not good enough to "CANCEL" Solidarity there is also a mention of LGBT's plight in Poland. That should do the job. 

Again, what NYT fails to mention that those 'backward' members of Solidarity, or Poles, are not afraid to call out certain countries where throwing gay people of the roof of the tall building is a legal norm. Something NYT doesn't do. Not that I have seen.

Wednesday, July 28, 2021

Komunikacyjny chaos ws. masek i szczepień. Będziemy musieli nosić maski


 Zgodnie z zapowiedzią CDC (Centrum Kontroli Chorób) administracja nakaże noszenie masek osobom które zostały już zaszczepione. Innymi słowy Amerykanie którym obiecano, że jeśli wezmą szczepionki, mogą wrócić do normalnego życia. Więc miliony, zrobiły to. Teraz dowiedzieli się, że delikatnie mówiąc zostali wprowadzeni w błąd, oszukani. Dostali swoje szczepionki, ale administracja Bidena postanowiła nadal kontrolować, w co się ubierają, gdzie idą i z kim rozmawiają. Dlaczego to robią? 

Czy to znaczy że ze szczepionkami jest coś nie tak? Może nie działają zgodnie z przeznaczeniem? Nie. Administracja zapewnia nas, że szczepionki działają doskonale. To cudowne leki. OK. Dlaczego więc maski? Podczas briefingu w Białym Domu Jen Psaki powiedziała: 

"Ponieważ liderzy zdrowia publicznego w naszej administracji podjęli decyzję na podstawie danych, aby upewnić się, że wszyscy są chronieni, ich bliscy są chronieni, a to dodatkowy krok, biorąc pod uwagę przenośność wirusa."

Innymi słowy: Dlaczego? Dlatego!.

Duże badanie przeprowadzone w tym miesiącu w New England Journal of Medicine wykazało, że szczepionki przeciw COVID zapewniają wysoki poziom ochrony nawet przed nowym wariantem delta wirusa. Tak mówią naukowcy. Jeśli jesteś zaszczepiony, jesteś chroniony, tak twierdzą.

Prezenter na Fox News, Tacker Carlson mówi wprost: "Administracja postanowiła wykorzystać wirusa do scementowania swojej politycznej kontroli nad krajem. Demokraci jechali na COVID do zwycięstwa w listopadzie zeszłego roku, poprzez strach i obwinianie oraz zupełnie nowe metody głosowania. Planują utrzymać władzę w przyszłorocznych wyborach w ten sam sposób – dzieląc Amerykanów na zaszczepionych i nieszczepionych."

Jest ogromna zaleta w twierdzeniu, że tylko Republikanie kwestionują szczepionki, a pandemia jest ich winą. Konserwatyści są powodem, dla którego ludzie umierają.

W ciągu kilku miesięcy, odkąd Biden powiedział to, ponad sto milionów Amerykanów zostało zaszczepionych przeciwko COVID. Można by pomyśleć, że administracja będzie świętować zwycięstwo. Ale oni tego nie robią. Prawie wcale. Wydają się bardziej źli i bardziej wymagający niż kiedykolwiek. Bardziej zdeterminowani, by wyróżnić Amerykanów na podstawie ich stanu zdrowia i potępić ich. Na moment nie przychodzi im do głowy, że mogą być ludzie którzy z pewnych względów, zwłaszcza zdrowotnych, nie mogą przyjąć szczepionki. 

Trudno zrozumieć dlaczego nowa administracja z pomocą wielkich mediów sama wprowadza informacyjny chaos w tej sprawie. Czy w tym szaleństwie jest metoda?

PS. Gdyby ktoś pytał. Sama próba zrobienia postu na ten temat na Facebook uruchamia notatkę abys się dobrze zastanowił/zastanowiła na tym :(

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.