Saturday, July 24, 2021

Ukraina: "Amerykańska zdrada" oraz, "Czy Biden właśnie popełnił nienaganne przestępstwo?"


 Zdrada

Podsumowanie minionego tygodnia w „Kyiv Post” mówi nam wszystko, co musimy wiedzieć o tym, co zrobił Biden.

„Zdrada” to jedyne słowo, które opisuje umowę, która została zawarta między USA i Niemcami za plecami Ukrainy i wszystkich innych na Nord Stream 2. Rurociąg rosyjsko-niemiecki zostanie zbudowany po zniesieniu sankcji przez USA, podczas gdy Ukraina nie otrzyma żadnych realnych gwarancje na froncie bezpieczeństwa lub energii. Angela Merkel jest również wrogiem tygodnia dla Ukrainy, chociaż Joe Biden jest tuż za nią.

Niemieckie MSZ opublikowało treść umowy zawartej między Niemcami a USA w sprawie dokończenia budowy gazociągu Nord Stream II. Według władz polskich i ukraińskich umowa niemiecko-amerykańska powoduje „deficyt bezpieczeństwa” w regionie.

„W 2005 roku, w swoim dorocznym przemówieniu do Zgromadzenia Federalnego Rosji, Putin nazwał upadek ZSRR „największą katastrofą geopolityczną XX wieku” – pisze w „Kyiv Post” były ukraiński deputowany Siergiej Leszczenko. - „Dla niego (Putina) II wojna światowa nie była katastrofą. To nie Holokaust ani nawet zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę czy wybuch elektrowni w Czarnobylu, ale koniec imperium zła, które dla niego oznaczało odbudowę rzeczywistości, w której został ukształtowany”.

Leszczenko dodaje, że Putin zdecydował się na odtworzenie ZSRR w innej formie. - „Próbuje przejąć kontrolę nad całym systemem dostaw gazu do Europy, który załamał się po rozpadzie ZSRR”.

„NS2 zostawia Ukrainę, kraj w sercu Europy, kraj, który od 7 lat jest ofiarą rosyjskiej agresji, bez rocznych dochodów przekraczających 1 miliard dolarów. Wykluczenie Ukrainy z łańcucha dostaw gazu zwiększa ryzyko Rosyjskiej ekspansji militarnej na pełną skalę, która nie będzie już niosła ryzyka wstrzymania dostaw gazu do Europy w przypadku poważnej eskalacji”.

Autor nie kryje złości na postawę Stanów Zjednoczonych: „Lekkość, z jaką administracja amerykańska zawarła umowę o zakończenie kontrowersyjnego gazociągu, budzi strach i przerażenie”.

W tym samym numerze „Kyiv Post” Marc Thiessen pyta: Czy Biden właśnie popełnił na Ukrainie karalne przestępstwo?

Pamiętacie, jak Demokraci w Kongresie oskarżyli prezydenta Donalda Trumpa o 'wykręcenie ręki' (szantaż) ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, rzekomo uzależniając wizytę w Białym Domu od jego chęci zbadania Huntera Bidena? Cóż, zgadnij co: Axios donosi, że administracja Bidena mogła skręcić rękę Zełenskiego, aby zaakceptować umowę, którą prezydent Biden właśnie zawarł z Niemcami, aby umożliwić im kontynuowanie budowy gazociągu Nord Stream 2 z Rosją – i uzależnił wizytę Zełenskiego od akceptacja umowy – pisze Thiessen.

W jednym z moich poprzednich postów napisałem, że według doniesień prezydent Biden ma już doświadczenie w 'wykręcaniu rąk' na Ukrainie, więc nie powinniśmy się dziwić. A czy wy sie dziwicie?

Ukraine: American Betrayal and Did Biden just commit an impeachable offense?


Betrayal

 The summary of the past week in the Kyiv Post tells us everything we need to know about what Biden has done.

"Betrayal" is the only word to describe the deal cooked up between the US and Germany behind the backs of Ukraine and everyone else on Nord Stream 2. The Russian-Germany pipeline will get built after the US dropped sanctions, while Ukraine gets no real guarantees on the security or energy front. Angela Merkel is also Ukraine's foe of the week, although Joe Biden is a close second.

The German Ministry of Foreign Affairs has published the content of the agreement concluded between Germany and the US on the completion of the Nord Stream II gas pipeline. According to the Polish and Ukrainian authorities, the German-American deal causes a "security deficit" in the region. 

"In 2005, in his annual speech to the Federal Assembly of Russia, Putin called the collapse of the USSR 'the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century," - writes Sergey Leshchenko, a former Ukrainian deputy, for Kyiv Post. - "For him (Putin), World War II was not a catastrophe. It was not the Holocaust or even the dropping of an atomic bomb on Hiroshima or the explosion of the Chernobyl power plant, but the end of the evil empire, which for him meant rebuilding the reality in which it was shaped."

Leshchenko adds that Putin decided to recreate the USSR in a different form. - "He is trying to take control of the entire system of gas supply to Europe, which collapsed after the collapse of the USSR."

"The NSII leaves Ukraine, a country at the heart of Europe, a country that has been a victim of Russian aggression for 7 years, with no annual income of more than $ 1 billion. Ukraine's exclusion from the gas supply chain increases the risk of Russia's full-scale military expansion, which will no longer bring a risk of stoping gas supplies to Europe in the event of a serious escalation."

The author does not hide the anger at the attitude of the United States: "The lightness with which the US administration struck a bargain over the end of the controversial gas pipeline evokes fear and horror."

In the same issue of Kyiv Post, Marc Thiessen asks: Did Biden just commit an impeachable offense in Ukraine?

Remember when House Democrats impeached President Donald Trump for twisting the arm of Ukrainian President Volodymyr Zelensky, allegedly conditioning a White House visit on his willingness to investigate Hunter Biden? Well, guess what: Axios reports that the Biden administration may have twisted Zelensky’s arm to accept a deal President Biden just cut with Germany to allow it to move forward with its Nord Stream 2 pipeline with Russia — and conditioned a White House visit by Zelensky on acceptance of the deal - writes Thiessen.

In one of my previous posts, I wrote that according to the reports, President Biden already has experience in arm twisting in Ukraine, so we should not be surprised. Are you?

Friday, July 23, 2021

Polish Americans should punish the Democrats for this betrayal


 Last year, we warned, between the lines or outright, about Biden. Unfortunately, Biden won the election. Honestly or not, but he's the president. 

It would seem that the US president would see Putin's danger for Poland and Central Europe and stop him. Unfortunately, as in Yalta Roosevelt, now Biden sided with Russia. It does not matter whether he did it for the sake of his family's businesses or to spite Trump and Poland for good relations over the past four years. The important thing is that the US president has once again betrayed his allies to the enemy.

After the previous betrayal, the Democrats did not feel the anger of the Polish community, but now they must. Because if they don't, they will do it again, maybe even in a few days, when they will back Israel over non-inheritance property laws.

Democrats must fear our reaction today. This time there must be a reaction, and the Polish diaspora must withdraw 100 percent of their support for the politicians of the Democratic party at every level, from dog catchers to city councilors, congressmen, and senators, all the way to the White House seat. They must lose every single election for the next 4 years, at least.

Biden's doing could lead to a war with Russia, and as we can see, Germany will probably also lend a hand to it. And we did not prevent it.

Polonia powinna ukarać Demokratów za zdradę Bidena

Było warto? Was it worth it?

 W zeszłym roku ostrzegaliśmy, pomiędzy wierszami lub wprost, przed Bidenem. Niestety Biden wygrał wybory. Uczciwie lub nie, ale jest prezydentem. 

Wydawało by się, że prezydent USA dostrzeże niebezpieczeństwo ze strony Putina dla Polski i Europy Środkowej i go zatrzyma. Niestety, podobnie jak w Jałcie Roosevelt tak teraz Biden stanął po stronie Rosji. Nie jest ważne czy zrobił to ze względu na biznesy swojej rodziny czy na złość Trumpowi i Polsce za dobre stosunki w ostatnich czterech latach. Ważne jest to, że prezydent USA ponownie zdradził swoich sojuszników na rzecz wroga.

Po poprzedniej zdradzie Demokraci nie odczuli gniewu Polonii, jeśli coś takiego miało w ogóle miejsce, ale teraz muszą. Bo jeśli nie to zrobią to znowu, moze nawet za kilka dni gdy poprą Izrael w sprawie mienia bez spadkowego. 

Demokraci już dzisiaj musza bać się naszej reakcji. Tym razem jednak reakcja musi być i Polonia musi w 100 procentach wycofać swoje poparcie dla polityków partii Demokratycznej na każdym szczeblu, od łapaczy psów, po radnych miejskich, kongresmenów i senatorów, aż do prezydenta. Przez następne 4 lata muszą oni przegrać każde jedne wybory. 

To co zrobił Biden moze doprowadzić do wojny z Rosją i jak widzimy Niemcy prawdopodobnie też przyłożą do tego rękę. A my temu nie zapobiegliśmy.

Thursday, July 22, 2021

Polska i Ukraina o NS2: wzywamy USA i Niemcy do znalezienia odpowiedzi na kryzys bezpieczeństwa


 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Ukrainy wydały wspólne oświadczenie w sprawie niemiecko-amerykańskiego porozumienia w sprawie Nord Stream 2 (NS2).

„Decyzja o budowie gazociągu Nord Stream 2 podjęta w 2015 r., zaledwie kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji i nielegalnej aneksji ukraińskiego terytorium, doprowadziła do kryzysów ws. bezpieczeństwa, wiarygodności i politycznego w Europie”.

„Obecnie kryzys ten jest znacząco pogłębiany przez zaniechanie prób wstrzymania uruchomienia gazociągu NS2. Decyzja ta stworzyła zagrożenie dla Ukrainy i Europy Środkowej w wymiarze politycznym, militarnym i energetycznym, jednocześnie wzmacniając potencjał Rosji do destabilizacji bezpieczeństwa sytuacji w Europie i utrwalających się podziałów między państwami członkowskimi NATO i Unii Europejskiej”.

„Niestety, obecne propozycje zrekompensowania tego deficytu są powierzchowne i nie można ich uznać za wystarczające do skutecznego ograniczenia zagrożeń, jakie stwarza NS2. Wzywamy USA i Niemcy do podjęcia kroków w celu znalezienia adekwatnej odpowiedzi na pojawiający się kryzys bezpieczeństwa w naszym regionie. którego jedynym beneficjentem jest Rosja” – czytamy we wspólnym komunikacie.

Polska i Ukraina zapowiedziały, że będą współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, by przeciwstawiać się NS2 do czasu znalezienia rozwiązań na wywołany przez to kryzys bezpieczeństwa.

Pytanie: dlaczego nie dać Ukrainie jasnej 3-letniej drogi do przystąpienia do UE i NATO i nalegać na forum ONZ, aby Rosjanie zwrócili nielegalnie okupowane terytoria? Niemożliwe? Nie więcej niż to co obiecali nam Biden i Merkel.

Czy Polska zapłaci za to nieposłuszeństwo? Administracja Bidena ostrzegała przed tym.

Best Selling Games

As an Amazon Associate this website earns from qualifying purchases.