Wednesday, January 29, 2020

CENSUS 2020 - APPEAL TO AMERICANS OF POLISH DESCENT / APEL DO POLONII AMERYKAŃSKIEJ

After Polonia Institute
(This appeal was origianlly published by the Polonia Institute - http://www.poloniainstitute.net/) We appeal to Poles in the United States and Americans of Polish descent, i.e., the Polish-American community, to participate in the upcoming United States Census 2020. Every ten years, a census takes place in the United States, and all residents, regardless of their legal status, are obliged to take part in it. The collected data is not shared with other government institutions. The upcoming census will be carried out from March 1 to April 1, by mail, by telephone or online. It is important to enter “Polish” or “Polish-American” in questions concerning ethnicity. Why is this important?

The size of each ethnic group determines its position and power of influence as concerns our social and political reality. Very important presidential elections are approaching, both in the United States and Poland. A larger size of our Polish community will increase the chances that our needs, expectations and demands will be met by the candidates and the winners of the upcoming presidential elections, as well as other politicians, in both countries. We are also asking for a wide distribution of our appeal.
(Poniższy apel oryginalnie ukazał się na łamach Instytutu Polonii http://www.poloniainstitute.net/)
Apelujemy do Polaków w Stanach Zjednoczonych oraz Amerykanów polskiego pochodzenia, czyli do Polonii Amerykańskiej, o udział w nadchodzącym powszechnym spisie ludności Stanów Zjednoczonych (Census 2020). Co dziesięć lat ma miejsce spis ludności Stanów Zjednoczonych i wszyscy mieszkańcy tego państwa, niezależnie od swojego legalnego statusu, mają obowiązek wzięcia w nim udziału. Zebrane informacje nie będą przekazywane innym rządowym instytucjom. Nadchodzący spis będzie przeprowadzany od 1 marca do 1 kwietnia, w formie listownej, telefonicznej lub przez internet. Bardzo ważne jest aby w pytaniu o przynależność etniczną wpisać „Polish”. Dlaczego jest to ważne?
Liczebność danej grupy etnicznej wyznacza jej pozycję i siłę wpływu na rzeczywistość społeczną i polityczną. Zbliżają sie bardzo ważne wybory prezydenckie zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Polsce. Większa liczebność naszej polonijnej społeczności wzmocni naszą pozycję wpływu, a przez to zwiększy szanse na to aby nasze potrzeby, oczekiwania i żądania zostały spełnione przez kandydatów i zwycięzców nadchodzących wyborów prezydenckich oraz pozostałych polityków w obu krajach. Prosimy jednocześnie o jak najszersze rozpowszechnianie naszego apelu.