Sunday, April 28, 2024

Rachoń odpowiada anty-rosyjskiemu Tuskowi wrzucając na Internet dokument

Wszyscy już wiedzą, że w Internecie nic nie ginie. Wszyscy, z wyjątkiem Donalda Tuska.

Michał Rachoń, dyrektor programowy TV Republika, stwierdził, że "partia przyjaciół Moskwy odpaliła spin pod tytułem #Putin".

Zapowiedział, że będzie wrzucał w media społecznościowe dokumenty źródłowe, "pokazujące, jak Donald Tusk budował swoje polityczne porozumienia z Putinem w czasie, kiedy po raz pierwszy był premierem".

Oto pierwszy z tych dokumentów. Ostrzegam, nudny przypominający teksty z Polski Ludowej, ale proszę zwrócić uwagę na "Kochany Panie Premierze" i tłusty druk w przed-ostatnim paragrafie:

PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 5 czerwca 2008 r. 

Jego Ekscelencja Pan Władimir Putin Przewodniczący Rządu Federacji Rosyjskiej 

Moskwa 

Kochany Panie Premierze,

Powszechnym jest odczucie, że zmiany na najwyższych stanowiskach w Rosji, w wyniku których został Pan szefem rzadu rosyjskiego, wiązać się będą z nową falą dynamicznych zjawisk w samej Rosji i w jej relacjach z innymi krajami. Pragnę zatem wyrazić nadzieję, iż stworzy to szansę dla intensyfikacji stosunków między Polską a Rosją. 

Chciałbym w związku z tym podzielić się z Panem kilkoma refleksjami, odnoszącymi się do mojej niedawnej wizyty w Moskwie. Uważam, iż istnieją wszelkie przestanki, by sądzić, że istotny impuls stosunkom polsko-rosyjskim moze nadać realizacja tych ustaleń., które poczyniliśmy trzy miesiące temu, podczas naszego spotkania na Kremlu. Rozmowę z Panem, do której wówczas doszło, uznaję za udaną i niezmiernie ważną dla dalszego rozwoju relacji miedzy naszymi krajami. Niech mi wolno będzie wyrazie przeświadczenie, że nasza rozmowa - otwarta i rzeczowa - przyczyniła się do umocnienia atmosfery zrozumienia i zaufania miedzy polskimi i rosyjskimi rządowymi ośrodkami decyzyjnymi. W Pana wypowiedziach dostrzegłem zarówno dążenie do poszukiwania wzajemnie korzystnych rozwiązań na wszystkich płaszczyznach kontaktów, jak również gotowość do podejmowania trudnych tematów z uwzględnieniem wrażliwości strony polskiej. 

Z satysfakcja przyjmuję takie podejście i pragnę zapewnić, ze rząd RP i ja osobiście dołożymy wszelkich starań, aby oprzeć stosunki z Federacją Rosyjską na przejrzystych zasadach otwartości i partnerstwa, zorientowanego na poszukiwanie kompromisów. Możemy i powinniśmy unaocznić wszystkim, że Polacy i Rosjanie poprzez dialog potrafią  osiągnąć dobre porozumienia. 

Zgodnie z tym, co ustalili nasi Ministrowie Spraw Zagranicznych i co zostało potwierdzone podczas mojej wizyty w Moskwie, podjęliśmy aktywne działania na rzecz jak najszybszego wznowienia działalności wszystkich form dialogu dwustronnego. Wspólnie z rosyjskimi partnerami, na odpowiednich szczeblach, określiliśmy kalendarz spotkań i wspólnych przedsięwzięć w bieżącym roku. Z zadowoleniem odnotowuję fakt, ze trwają prace nad zorganizowaniem kolejnego, piątego już posiedzenia Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej pod wspólnym przewodnictwem Ministrów Spraw Zagranicznych RP i FR. Zgodnie z sugestią strony rosyjskiej przedsięwzięciu temu towarzyszyć będzie spotkanie opiniotwórczych politologów i polityków z Polski i Rosji, które odbędzie się w ramach Polsko-Rosyjskiego Forum Dialogu Obywatelskiego. Zaawansowane są przygotowania do posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, organizowanego w Warszawie w połowie czerwca br. W możliwie najbliższym terminie chcielibyśmy również zorganizować w Warszawie II posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. 

Korzystając z okazji pragnę wyrazić nasze zadowolenie z aktywizacji polsko-rosyjskiej wspolpracy międzyparlamentarnej. W tym kontekście przywiązujemy datę znaczenie do zaplanowanej na początek czerwca br. wizyty oficjalnej Przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego FR, Sergieja Mironowa. Liczymy również, że utworzone na początku bieżącego roku w parlamencie polskim i rosyjskiej Dumie grupy ds. wzajemnych kontaktów wniosą widoczny wkład w budowę trwałej architektury naszych relacji dwustronnych. 

Stosunki polsko-rosyjskie chcemy mocniej osadzić w kontekście relacji rosyjsko-unijnych. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, rząd RP - reagując na posunięcia strony rosyjskiej, które doprowadziły do zniesienia embarga no eksport do Rosji polskich produktów mięsnych i roślinnych - zdjął weto nieuniemożliwiające rozpoczęcie negocjacji miedzy Unią Europejską a Rosją w sprawie nowej umowy unijno-rosyjskiej o partnerstwie i wspolpracy. Co więcej, opowiadamy się za szybkim podjęciem tych negocjacji. Zostało to przez nas wyraźnie potwierdzone podczas spotkania GAERC, które odbyło się w Luksemburgu, 29 kwietnia br. 

Ten dobry prognostyk powinien przyświecać naszym działaniom na rzecz rozwiązania kilku innych spraw bilateralnych, które, jak się zgodziliśmy podczas rozmowy w Moskwie, należałoby jak najszybciej uregulować. 

Uważam przede wszystkim, że w naszym wspólnym, polskim i rosyjskim interesie, jest możliwie szybkie sfinalizowanie negocjacji i podpisanie porozumienia międzyrzędowego o żegludze po Zalewie Wiślanym, które by otwierało możliwości również przed statkami pływającymi pod banderami państw trzecich. 

W kontekście dążenia strony rosyjskiej do upraszczania zasad ruchu osobowego miedzy Rosją i obszarem UE, za jak najbardziej aktualną uważamy kwestię wprowadzenia ułatwień - w ramach tzw. małego ruchu granicznego - dla mieszkańców Obwodu  Kaliningradzkiego. Propozycje  wynegocjowania stosownej umowy o małym ruchu granicznym przedstawił jut w Moskwie Minister Radosław Sikorski. Oczekujemy na reakcje strony rosyjskiej. 

Wydaje się, że jesteśmy zgodni co do potrzeby rozszerzania polsko-rosyjskiej bazy prawno-traktatowej w odniesieniu do takich dziedzin, jak transport, ratownictwo, ochrona środowiska, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, funkcjonowanie przejść granicznych. Podpisując 8 lutego br. w Moskwie umowy o ochronie informacji niejawnych stworzyliśmy warunki do rozszerzenia naszej wspolpracy w wielu ważnych sferach, m.in. w walce z terroryzmem i narkobiznesem. Chcielibyśmy, aby nasi negocjatorzy osiągnęli porozumienie również w odniesieniu do umów, które będą sprzyjały wzrostowi dynamiki polsko-rosyjskiej wymiany handlowej oraz otwierały szerokie pole do działalności inwestycyjnej. W tym kontekście będziemy nadal działać na rzecz zawarcia umowy o wzajemnym wspieraniu i ochronie inwestycji. Liczymy, to aktywne kontakty miedzy zainteresowanymi resortami w ramach przygotowań do zbliżającego się posiedzenia Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej przyspieszą proces negocjacyjny w sprawie tej umowy. 

Mając na względzie ożywione kontakty kulturalno-naukowe, które znajdują swój wyraz zwłaszcza w Sezonach Kultury, nader popularnych w Polsce i w Rosji, oraz we wspolpracy naszych wiodących ośrodków naukowo-badawczych i edukacyjnych, uznajemy za kluczowe utrzymanie tej dobrej dynamiki wspolpracy. Sprzyjałoby temu zawarcie umowy o utworzeniu i działalności Instytutów Polskich w FR i Rosyjskich ośrodków Nauki i Kultury w RP, a także umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, która będzie miała szczególne znaczenie dla studiującej młodzieży.

Niezmiennie traktując Rosję jako ważnego partnera Unii Europejskiej, również w kontekście współpracy energetycznej, Polska jest zainteresowana stabilnymi dostawami rosyjskiej ropy i gazu. Uważamy, że unijno-rosyjski dialog energetyczny sprzyja wypracowywaniu klarownych zasad współpracy i dlatego staramy się aktywnie w nim uczestniczyć. Zgłaszane przez Polskę propozycje dotyczące projektów energetycznych są ukierunkowane na zapewnienie przejrzystych reguł współdziałania dostawców oraz odbiorców i mają na celu umacnianie zaufania pomiędzy nimi. Uważamy, że w tej wrażliwej dziedzinie należy unikać takich rozwiązań, które stwarzałyby wrażenie, iż są skierowane przeciw komukolwiek. Wychodzimy w tej sprawie z założenia, że pojęcie dywersyfikacji dostawców bezpośrednio wiąże się z pojęciem dywersyfikacji odbiorców, a wspólnym mianownikiem tych pojęć jest rozwinięta sieć ropociągów i gazociągów. Podczas wizyty w Moskwie odniosłem wrażenie, że strona rosyjska w takim właśnie kontekście odbiera nasze argumenty, w tym propozycje udziału strony polskiej w modernizacji odcinka rurociągu "Drużba" do rafinerii w Możejkach, co - jak sądzę - dobrze rokuje na przyszłość. 

W korespondencji nie sposób szczegółowo odnieść się do wszystkich kwestii, które uznajemy za ważne dla przyszłości naszych relacji. Chciałem jedynie wskazać na te spośród nich, które, jak sądzę, mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju stosunków polsko-rosyjskich i unijno-rosyjskich. Zależy mi, abyśmy mogli wspólnie przyczynić się do ich szybkiego i pozytywnego rozwiązania. Sposobność po temu stwarzałyby dalsze nasze spotkania, zarówno na gruncie dwustronnym, jak tez przy okazji przedsięwzięć międzynarodowych z naszym udziałem. Pragnę zarazem ponowić zaproszenie do złożenia przez Pana wizyty w Polsce. 

Z szacunkiem, Donald Tusk

PN: Mój AI tłumacząc fragment "pojęcie dywersyfikacji dostawców bezpośrednio wiąże się z pojęciem dywersyfikacji odbiorców" zrobił krotki komentarz: WTF (what the f**k)?

PN: Anty-rosyjskość Tuska tak bije po oczach, że trudno to czytać. Dlatego łatwo jest nie zauważyć najważniejszej deklaracji.