Monday, March 26, 2012

Great idea

Open your browser and type: Socialists.com and Communists.com

How far from the truth?

Ktoś miał fajny pomysł

Otwórz "browser" i idź na Socialists.com lub Communists.com.

Daleko od prawdy?

Obama ready to totally cave on missile defense in his second term if Putin will give him “space”

In exchange for help in winning elections, by not being difficult, Obama will sell US plans for missile shield:
President Obama: On all these issues, but particularly missile defense, this, this can be solved but it’s important for him to give me space.


President Medvedev: Yeah, I understand. I understand your message about space. Space for you…


President Obama: This is my last election. After my election I have more flexibility.


President Medvedev: I understand. I will transmit this information to Vladimir.
Read more about it here and here. This is our President, the Nobel Peace Prize winner.

Obama gotowy ustąpić Rosji w sprawie tarczy w zamian za "pole manewru"

Trudno powiedzieć czy szykuje się nowy skandal polityczny czy nie. Dzisiaj niezależne media ujawniły, ze Prezydent Obama  jest gotów ustąpić Putinowi w sprawie tarczy, ale dopiero po wyborach. Wtedy będzie miał nieograniczone pole manewru. Teraz chce aby Putin zostawił go w spokoju bo to już jego ostatnie wybory. Taka właśnie wiadomość chciał przekazać Putinowi poprzez obecnego prezydenta Miedwiejewa. Niestety jeden z mikrofonów był włączony i usłyszeli to niektórzy dziennikarze.

Trochę kłóci się to z oficjalnym oświadczeniem Białego Domu: Obama nie ugnie się przed Rosją

Kto mówi prawdę? Obama czy Biały Dom?

Wednesday, March 21, 2012

Rush Limbaugh / Washington Post: Obama lied

In its Sunday edition, The Washington Post published a front page article which states that President Obama lied on cameras about a feisty debt limit battle. Obama lied that Republicans were not interested in a compromise that would only lower taxes.

It appears that John Boehner and Eric Cantor offered to raise taxes by $808 million. In other words, the Republicans were willing to give Obama everything he wanted. Obama did not want the Left to see that he went for a compromise with the Right. Obama did not want the compromise he wanted to show how terrible the Republicans are. Therefore, immediately after Boehner and Cantor's offer Obama broke off the talks. Later he stood before the cameras and lied.

Do you remember the last time that the president lied in front of cameras to the whole America? I will only hint that he said: "I did not have sexual relations with that woman." Although he finished his term, but was "impeached" and later disbarred.

Rush Limbaugh / Washington Post: Obama kłamał

W swoim niedzielnym wydaniu Washington Post opublikował na pierwszej stronie atrykuł w którym stwierdza, ze prezydent Obama kłamał przed kamerami o kłótni w sprawie budżetu.

Obama kłamał, ze Republikanie nie byli zainteresowani kompromisem, ze chcieli tylko obniżenia podatków. Okazuje się, ze John Boehner i Eric Cantor zaoferowali podniesienie podatków o 808 milionów dolarów. Innymi słowy Republikanie gotowi byli dać Obamie wszystko to co chciał. Ale Obama nie chciał aby lewica widziała, ze on poszedł na kompromis z prawica. Obama nie chciał umowy, on chciał pokazać jak straszni są Republikanie. Dlatego, zaraz po ofercie Boehnera i Cantora Obama zerwal rozmowy. A pozniej stanal przed kamerami i skłamał.

Czy pamiętacie który prezydent ostatni raz kłamał przed kamerami na cała Amerykę? Podpowiem tylko, ze powiedział: "nie miałem seksualnych kontaktów z ta kobieta".
Wprawdzie dokończył swoja kadencje, ale zostal "impeached" i stracił dożywotnio prawo do adwokatury.

Thursday, March 15, 2012

Nowa flaga partii demokratycznej (new flag of D. party)

Ta flaga wisiała pod biurem partii demokratycznej (podobno kilka miesięcy) w Lake County na Florydzie. Została dopiero zdjęta po interwencji weteranów przy kamerach telewizyjnych.

A flag depicting an image of President Barack Obama was taken down from Lake County Democratic Party headquarters today after several veterans complained it was a “desecration.”

What is going on with Obama's cabinet?

Yesterday, during the visit of the secretary of defense, Leon Panetta's, in Afghanistan Marines were ordered to come to the meet unarmed - something that is something extraordinary. So far, the soldiers had weapons with them at meetings with Panetta.

Of course there are various official and unofficial explanation of this decision. But, it looks as if the Secretary of Defense feared his own troops. Does he have a reason for it?

U.S. troops are under great stress. Many of them are already on the third and fourth deployment. There is a lot of publicity around the sergeant who few days ago, killed more then a dozen people including children. Panetta has already judged him and it is said that he is facing a death penalty. But, a dead silence fell around the massacre at Fort Hood (2009), where Maj. Nidal Malik Hasan killed 13 soldiers and wounded another 29.

Last week, Panetta told the Congress that neither he nor the president does need Congressional approval for military action in Syria. All he needs is UN permission. This upset many lawmakers. They already to steps to start impeachment proceedings if the president issues such an order. Constitution allows only Congress to declare a war. According to the same constitution, army (armed forces) has a duty to defend the Constitution - even against their own government.

Co się dzieje z rządem Obamy?

Wczoraj podczas wizyty sekretarza obrony Leona Panetty w Afganistanie marines dostali rozkaz przyjścia bez broni - jest to coś nadzwyczajnego. Dotychczas żołnierze mieli bron przy sobie podczas spotkań z Panetta.
Oczywiście są różne oficjalne i nie oficjalne tłumaczenia tej decyzji. Ale, wygląda to tak jakby sekretarz obrony bal się swoich własnych żołnierzy. Czy ma powody? Żołnierze amerykańscy są pod dużym stresem. Wielu z nich jest już na trzeciej i czwartej turze. Jest dużo rozglosu wokół sierżanta który kilka dni temu zabił kilkanaście osób w tym dzieci. Panetta już go w zasadzie osądził i mówi się już o karze śmierci. Ale, zapadła grobowa cisza wokół masakry w Fort Hood (2009) gdzie major Nidal Malik Hasan zabił 13 żołnierzy i zranił 29.

W zeszłym tygodniu ten sam Panetta powiedział przed Kongresem, ze ani on ani prezydent nie potrzebują zgody Kongresu na akcje wojskowa w Syrii. Potrzebuje jedynie zgodę ONZ-tu. To zdenerwowało wielu kongresmenów. Zapowiedziano już podjecie impiczmentu wobec prezydenta jeśli on wyda taki rozkaz ponieważ według konstytucji tylko kongres ma prawo wypowiedzenia wojny. Według tej samej konstytucji armia (siły zbrojne) ma obowiązek obrony konstytucji - nawet przed rządem.

Monday, March 12, 2012

Obama: Economy is growing, America is back

All day Friday most of the media trumpeted that economy is finally back on good tracks and everything will be better. Obama, of course, has confirmed that during a meeting with voters in Texas. How much truth is in that? Not much.
Still, many of my friends cannot find a job. Still, young people cannot find good jobs. The young people I know have jobs in different places (a few hours a week) and are unlikely to find a full-time work. People continue to lose their homes. House prices are still declining. It is very difficult to find a good apartment for rent because former home owners entered the market. The increasing cost of petrol has a negative impact on the budget of many families who have to give up the purchase of certain items including food. Unemployment, "fell" to 8.3 percent only because many people are unemployed longer then 99 weeks and now they are no longer taken into account. Just look around yourself around to see that we are being lied to.

Obama: gospodarka rośnie, Ameryka wróciła

Cały piątek większość mediów bębniła, ze gospodarka wróciła wreszcie na dobre tory i wszystko będzie lepiej. Obama oczywiście to potwierdził w czasie spotkania z wyborcami w Teksasie. Ile w tym prawdy? Niewiele. W dalszym ciągu wielu moich znajomych nie morze znaleźć pracy. W dalszym ciągu młodzi ludzie nie mogą znaleźć dobrego zatrudnienia. Młodzi ludzie których znam maja prace w kilku różnych miejscach (po kilka godzin tygodniowo) i maja bardzo male szanse na dobra prace z pełnym etatem. Ludzie w dalszym ciągu tracą domy. Ceny domów ciągle maleją. Bardzo trudno znaleźć dobre mieszkanie bo na rynek weszli ci którzy stracili domy. Rosnący koszt benzyny ma ujemny wpływ na budżet wielu rodzin które musza rezygnować z zakupów niektórych artykułów w tym jedzenia. Bezrobocie "spadło" do 8.3 procenta tylko dlatego, ze wielu ludzi jest na bezrobociu ponad 99 tygodni i już nie są juz brani pod uwagę.

Wystarczy rozglądnąć się dookoła aby samemu zobaczyć, ze jestesmy okłamywani.

Saturday, March 10, 2012

This is how federal government fights crime

In the news from last week you could read that the FBI has sent a team to Russia to investigate whether News Corp. (owner of Fox News) was involved in any corruption in that country. FBI was also investigating the New York Police Department on the methods used to collect information among Muslims to prevent terrorist attacks.

Although corruption is an important issue but an investigation into the owner of Fox News, the only media organization in the U.S. daring to openly criticize President Obama and his government, has political motivation written all over. What's more, Eric Holder, the U.S. Attorney General refuses to investigate the more serious cases. For example: Jon Corzine for several months now claims that he "simply" does not know where he misplaced his investors' money (MF Global investors' to be precise). This is not a modest sum. This is 1.5 billion dollars. This money does not belong to "1 percent" so hated by liberal media. Those are savings of the farmers who now have no money for the crops. What does this mean? We will witness the bankruptcies of many (hundreds, maybe even thousands) of U.S. farms resulting in the rise of food prices.

You would think that the FBI is best equipped to find this money. But not when a suspect is a big player in the Democratic party. Jon Corzine is a former governor of New Jersey, a colleague and financial supporter of President Obama. In light of the scandal, the Obama campaign gave back $70,000 to Corzine but kept $150,000 received from MF Global.

I would like to know what criteria FBI uses to select cases it works on. Why is it important to investigate an alleged offense of Fox News's owners while a possible major financial crime is overlooked? And where in all this an investigation of the New York Police Department fits in? Since when the prevention of terrorist attacks and surveillance of Muslim groups from New Jersey is a crime? It needs to be reminded that many terrorist operations, including the 1993 attack on the World Trade Center and the 9/11 attack were masterminded in New Jersey.

Jak rząd federalny walczy z przestepczością

W wiadomościach z minionego tygodnia można było przeczytać, że FBI wysłało grupę roboczą do Rosji aby przeprowadzić śledztwo czy News Corp. (właściciel FOXNews) przypadkiem nie posunął się do korupcji w tym kraju.
FBI także prowadzi śledztwo wobec nowojorskiej policji w sprawie metod użytych do zbierania informacji śledczych wśród muzułmanów aby zapobiec atakom terrorystycznym.

Wprawdzie korupcja to ważna sprawa ale tak daleko posunięte śledztwo wobec właściciela FoxNews, jedynej organizacji medialnej w USA odważającej się na otwarta krytykę prezydenta Obamy i jego rządu ma wszelkie poszlaki motywacji politycznej. Tym bardziej, że Eric Holder, prokurator generalny USA któremu FBI podlega odmawia prowadzenia śledztwa w wielu bardziej poważnych sprawach.

Dla przykładu, Jon Corzine już od kilku miesięcy twierdzi, że porostu nie wie gdzie zapodziały się pieniądze jego inwestorów (dokładniej inwestorów MF Global której był szefem). To nie taka skromna suma tylko 1.5 miliarda dolarów. Te pieniądze to nie są pieniądze należące do znienawidzonych przez liberalne media 1 procent (czyli najbogatszych amerykanów) tylko oszczędności farmerów którzy nie mają teraz pieniędzy na zasiewy. Co to oznacza? Będziemy świadkami bankructw wielu (setki moze nawet tysiące) farm amerykańskich a co za tym idzie wzrostu cen żywności.
Wydawałoby się, ze FBI jest najlepiej wyposażone do odnalezienia "zapodzianych" pieniędzy. Ale nie wtedy gdy podejrzany należy do "śmietanki" partii demokratycznej. Jon Corzine to były gubernator New Jersey, kolega i finansjer prezydenta Obamy. W świetle skandalu kampania prezydenta Obamy oddała Corzinowi 70 tysięcy dolarów (może wiedzą lub się domyślają gdzie te pieniądze poszły) ale zatrzymała dalsze 150 tyś. które otrzymała of MF Global.

Martwi mnie więc (ale nie dziwi) to jakimi kryteriami kieruje się obecne szefostwo FBI. Dlaczego ważne jest domniemane przestępstwo FoxNews reprezentujące opozycję? A, przestepstwo finansowe ważnego działacza z partii Demokratycznej jest ignorowane? I gdzie w tym wszystkim mieści się śledztwo wobec nowojorskiej policji? Od kiedy zapobieganie atakom terrorystycznym i inwigilacja grup z New Jersey jest przestępstwem? To właśnie w New Jersey zaplanowano ataki na World Trade Center. Oba ataki, ten z 1993 roku oraz 9/11.

Thursday, March 8, 2012

Who is lying?

Yesterday, during a visit to the factory of Daimler Trucks, President Obama said: "Next time you hear a politician promising gasoline for $ 2 a gallon - tell him we know better." So do not let ourselves be fooled (he or she lies).
There's a small problem. Today, according to GADBUDDY.com, you can buy gasoline in the U.S. for less than 3 dollars. Where? In Wyoming. The difference is that Wyoming produces oil. In other words, as Democrats say: they have ugly and dirty firms - Big Oil.
Conclusion is simple. If we could dril our own oil and process it, and we have as much oil as Saudi Arabia, that prices would be much lower. Maybe even a 2.5 dollar per gallon. Who's lying?
BTW: in Mexico it's $2.91/gal.

Kto kłamie?

Wczoraj, podczas wizyty w fabryce Daimler Trucks, Prezydent Obama powiedział: "Następnym razem gdy usłyszysz jakiegoś polityka obiecującego benzynę za 2 dolary za galon - powiedz mu: my wiemy lepiej". Czyli nie damy się oszukać (kłamiecie).
Jest w tym maly problem. Dzisiaj, według GADBUDDY.com, mokłamieesz kupić w USA benzynę za poniżej 3 dolary. Gdzie? W Wyoming. Różnica polega na tym, że Wyoming produkuje ropę. Innymi słowy jak mowią Demokraci, mają okropne i brudne firmy - Big Oil.
Wniosek jest prosty. Gdybyśmy mogli wydobywać własną ropę i ją przetwarzać, a ropy mamy tyle co Arabia Saudyjska, to ceny byłyby o wiele niższe. Może nawet 2.5 dolara za galon. Kto tu kłamie?
(W Meksyku benzyna jest za 2.91 dolara za galon.)

Monday, March 5, 2012

Bad news in economy

According to Reuters new orders for factory goods dropped in January by the most in over a year (1.0 percent) and businesses cut orders for new capital goods. How bad is it? Well, General Motors has told 1,300 employees at its Detroit Hamtramck that they will be temporarily laid off for five weeks as the company halts production of the Chevrolet Volt and its European counterpart, the Opel Ampera. Bad enough for me even if our president claims that we are doing just fine.

Złe wiadomości ekonomiczne

Wbrew zapewnieniom Prezydenta Obamy gospodarka amerykańska jest w coraz gorszym stanie. Według agencji prasowej Reuters styczeń był najgorszym miesiącem od ponad roku na zamówienia fabryczne. Wprawdzie spadły one tylko o 1% to tak naprawdę aż o 1%. Tak dla porównania, inne kraje martwią się gdy ich przyrost gospodarczy jest mniejszy niż 4% (w Chinach - 8%). Tutaj, -1% to sukces. To odbija się na nas wszystkich. GM musiały zamknąć na 5 tygodni fabrykę produkującą ich "słynny" samochód elektryczny, Volt, bo zamówienia spadły dramatycznie i parkingi fabryczne są pełne. Media (popierające prezydenta, czyli większość) nic o tym nie mówią bo znalazły temat zastępczy, Rush Limbaugh. CNN i NBC mówiły o nim cały weekend.

Thursday, March 1, 2012

Would you vote for such candidate?

Would you vote for candidate who wants to close 12% of hospitals (120,000 beds) in a country? Would you vote for candidate who wants to close 7,500 primary and secondary schools in the US (more than 2.5 million students)?

Would such candidate make through primaries? I don't think so. But, president Obama is such a candidate and it seems that he is doing just fine.

President Obama gave the Catholic Church a very difficult choice. Either accept his "compromise" and it can still run your hospitals and schools or don't and close those institutions because it would be against the law not to provide free contraception (and federal government’s legion of lawyers is already sharpening pencils).

Czy głosowalibyście na takiego kandydata?

Czy głosowalibyście na kandydata który chce zamknąć 12% szpitali (120 tysięcy łóżek) w całym kraju? Czy głosowalibyście na kandydata który chce zamknąć 7500 szkół podstawowych i średnich (blisko 2.5 miliona uczniów)? Czy głosowalibyście na kandydata który chce zmusić kościół katolicki do zamknięcia wszystkich swoich szpitali i szkół w USA?

W normalnej sytuacji taki kandydat nie miałby żadnych szans. Ale tak nie jest jeśli chodzi o prezydenta Obamę.

Obama daje kościołowi katolickiemu do wyboru: oferujcie, wbrew waszym uczuciom religijnym, darmowe lekarstwa zapobiegające ciąży (lub ją przerywające przez poronienia) i możecie dalej prowadzić swoje szkoły i szpitale albo się temu sprzeciwcie i utracicie prawo do prowadzenia tych instytucji.

Wszystko wszkazuje na to, ze Kościół wybierze drugą opcje.